F1-023/F1-024

F1-023/F1-024
小多功能插座
小多功能插座带保护门

F1-025/F1-026

F1-025/F1-026
大多功能插座
大多功能插座带保护门

F1-027/F1-028

F1-027/F1-028
二、三极插座
二、三极插座带保护门

F1-049

F1-049
二、三极多功能插座
二、三极多功能插座带保护门

F1-031

F1-031
电视插座(小)

F1-032

F1-032
电视插座(中)

F1-033

F1-033
电话插座(小)

F1-034

F1-034
电话插座(中)

F1-035

F1-035
电脑插座(小)

F1-036

F1-036
电脑插座(中)

F1-037

F1-037
调光开关

F1-038

F1-038
调速开关

F1-039

F1-039
声光控延时开关

F1-040

F1-040
触摸延时开关

F1-041

F1-041
人体感应开关